Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ (KK.01.2.1.01)
  • Objavljeno:
  • 04.05.2016.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Znanost i tehnologija
Datum otvaranja natječaja: 04.05.2016.
Rok za prijavu: 31.12.2019.
Iznosi sredstava €: 99.623.415
Prijavitelji: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća
Partneri: Mala i srednja poduzeća, Velika poduzeća, Udruge, Instituti, Ustanove

Opći cilj: razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poboljšanje njihove suradnje s institucijama za istraživanje i razvoj.

Specifični cilj: novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI).

Prihvatljivi prijavitelj je mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnik. Pod kategorijom mikro, mali i srednji poduzetnik podrazumijeva se poduzetnik sukladno Prilogu I. Uredbe 651/2014. Pod kategorijom veliki poduzetnik, podrazumijeva se poduzetnik koji ne ispunjava kriterije utvrđene u Prilogu I. Uredbe 651/2014.

Prihvatljivi partneri su:
– poduzetnici i/ili organizacije za istraživanje i širenje znanja koji doprinose svojim znanjem, resursima i istraživačkim kapacitetima u provedbi projekata istraživanja i razvoja. Partnerstvo se dokazuje Sporazumom o partnerstvu (prema Obrascu 3.) prijavitelja (potencijalnog Korisnika) i partnera;
– oni koji, uz prijavitelja, doprinose svojim stručnim, financijskim, iskustvenim i administrativnim kapacitetima za provedbu, što dokazuju dokumentacijom priloženom uz prijavni obrazac i koji nisu isključeni jednim od kriterija za isključenje prijavitelja;
– onaj koji nema sjedište, odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu u RH, a sudjeluje u projektu sa najviše do 15% prihvatljivih troškova projekta. U okviru projekta može sudjelovati samo jedan takav partner. Prijavitelj je u navedenom slučaju dužan opisati razloge zašto je nužan strani partner.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju biti u jednoj ili više sljedećih kategorija istraživanja i razvoja:
– temeljno istraživanje,
– industrijsko istraživanje,
– eksperimentalni razvoj,
– studije izvedivosti.

Projektni prijedlog može se sastojati od jedne ili kombinacije nekoliko prihvatljivih kategorija istraživanja i razvoja.  U slučaju da projektni prijedlog sadrži aktivnosti koje se odnose na različite kategorije istraživanja i razvoja, za svaku od aktivnosti primjenjivati će se posebni kriteriji vezano uz maksimalni intenzitet potpore.

Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj prihvatljive su samo za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Iznos bespovratnih sredstava iz EFRR koji se dodjeljuje u okviru ovog Trajno otvorenog Poziva iznosi 748.000.000,00 HRK koji je osiguran temeljem OPKK. Obavezni udio nacionalnog sufinanciranja osigurat će se od strane Korisnika što će se provjeravati tijekom postupka ugovaranja i provedbe projekta. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 190.000,00 HRK. Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom Korisniku u okviru ovog Poziva iznosi 56.000.000,00 HRK. PT1 zadržava pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva.

Poziv se vodi kao trajni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2019. godine.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.

Prvi dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ovdje!

Drugi dio natječajne dokumentacije možete preuzeti ovdje!

Kako bi provjerili može li se vaš projekt financirati putem ovog natječaja ispunite upitnik dostupan OVDJE i pošaljite ga na adresu ivana.rukavina@eu-projekti.com

VAŽNO

- 1 Ispravak poziva, dokumentaciju preuzmite OVDJE.

- 2 Ispravak poziva, dokumentaciju preuzmite OVDJE.

- 3 Ispravak poziva, dokumentaciju preuzmite OVDJE.

- 4 Ispravak poziva, dokumentaciju preuzmite OVDJE.

- 5 Ispravak poziva, dokumentaciju preuzmite OVDJE.

Dana 11. svibnja 2017. godine objavljena je četvrta izmjena pojedinih dijelova pripadajuće natječajne dokumentacije. Navedena izmjena stupa na snagu, odnosno primjenjuje se od 12. svibnja 2017. godine.