Postupak izravne dodjele strateškog projekta Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko
  • Objavljeno:
  • 04.09.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 25.08.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 13.044.889
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj: usklađivanje aglomeracije Jastrebarsko s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 97.836.673,60 HRK.

Intenzitet potpore: Maksimalna  stopa  sufinanciranja  sredstvima  KF-a  iznosi  85%  od  iznosa  prihvatljivih izdataka. Za projekte koji ostvaruju prihode, iznos prihvatljivih izdataka utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova za projekt „Sustav vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Jastrebarsko“ iznosi 72,25%.

Prihvatljivi prijavitelj: Vode Jastrebarsko d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti:
– mjere kojima se osigurava opskrba kvalitetnom vodom za piće, odnosno osiguravaju dostane količine vode u periodima vršnog opterećenje kroz izgradnju vodosprema;
– mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom i rekonstrukcijskom javnog sustava odvodnje. Mjere uključuju izgradnju gravitacijskih kolektora, crpnih stanica i pripadajućih tlačni cjevovoda, retencijskih bazena, kišnih preljeva i crpnih stanica, rekonstrukciju postojećih  kanala te nabavu specijalnog kombiniranog vozila za čišćenje sustava odvodnje;
– izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda;
– nadzor građevinskih radova te promidžba i vidljivosti projekta.

Projekt se provodi na području Zagrebačke županije konkretnije na području aglomeracije Jastrebarsko (Grad Jastrebarsko, te prigradska naselja Cvetković, Čabdin, Domagović, Donja Reka, Donji Desinec, Gornja Reka, Gornji Desinec, Izimje, Novaki Petrovinski, Prhoć, Volavje i Zdihovo).

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.