Postupak izravne dodjele strateškog projekta “Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice”
  • Objavljeno:
  • 04.09.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Zaštita prirode i okoliša
Datum otvaranja natječaja: 02.08.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 4.720.000
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj: usklađivanje aglomeracije Varaždinske Toplice s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 35,4 mil. HRK

Intenzitet potpore: Maksimalna  stopa  sufinanciranja  sredstvima  KF-a  (u odnosu na iznos  prihvatljivih izdataka) utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Varaždinske Toplice“ iznosi 71,29% %.

Prihvatljivi prijavitelj: Varkom d.d. Varaždin.

Prihvatljive aktivnosti:
– mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom/obnovom/ nadogradnjom javnih sustava odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
– izgradnja/obnova/nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i septičkih jama (kao malih pojedinačnih uređaja u okviru javnog sustava) i postrojenja za obradu mulja (uključujući nabavu opreme potrebne za pravilno funkcioniranje uređaja);
– provedba odgovarajućih mjera zaštite (primjerice: izgradnja/obnova sustava odvodnje, uređaja za obradu otpadnih voda, malih pojedinačnih sustava, praćenje) u zonama sanitarne zaštite izvorišta.

Projekt se provodi na području Varaždinske županije konkretnije na području aglomeracije Varaždinske Toplice.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.