Postupak izravne dodjele strateškog projekta „Rugvica-Dugo Selo Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“
  • Objavljeno:
  • 04.09.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Ostalo, Zaštita prirode i okoliša
Datum otvaranja natječaja: 04.08.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 16.205.616
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj: usklađivanje aglomeracije Rugvica – Dugo Selo s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EZ) i Direktivom o odvodnji i pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 121.542.125,00 HRK

Intenzitet potpore: Maksimalna  stopa  sufinanciranja  sredstvima  KF-a (u odnosu na iznos prihvatljivih izdataka) utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja za projekt „Rugvica-Dugo Selo Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda“ iznosi 70,22%.

Prihvatljivi prijavitelj: VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti:
– mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom/obnovom/nadogradnjom javnih sustava odvodnje (uključujući nabavu opreme za čišćenje mreže te otkrivanje i saniranje propusnosti, vozila za čišćenje septičkih jama i druge povezane opreme potrebne za pravilno funkcioniranje sustava odvodnje);
– izgradnja/obnova/nadogradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i septičkih jama (kao malih pojedinačnih uređaja u okviru javnog sustava) i postrojenja za obradu mulja (uključujući nabavu opreme potrebne za pravilno funkcioniranje uređaja);
– provedba odgovarajućih mjera zaštite (primjerice: izgradnja/obnova sustava odvodnje, uređaja za obradu otpadnih voda, malih pojedinačnih sustava, praćenje) u zonama sanitarne zaštite izvorišta.

Projekt se provodi na području Zagrebačke županije konkretnije na području aglomeracije Rugvica – Dugo Selo.

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.