Postupak izravne dodjele strateškog projekta – aglomeracija Donja Dubrava
  • Objavljeno:
  • 04.09.2017.

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Okoliš, Ostalo
Datum otvaranja natječaja: 10.08.2017.
Rok za prijavu: 31.12.2017.
Iznosi sredstava €: 18.086.988
Prijavitelji: Ostalo
Natječajna dokumentacija: Preuzmite datoteku

Cilj: usklađivanje aglomeracije Donja Dubrava s Okvirnom direktivom o vodama (2000/60/EC) i Direktivom o pročišćavanju komunalnih otpadnih voda (91/271/EEZ) kako bi se postiglo i očuvalo dobro stanje voda radi zaštite života i zdravlja ljudi, te zaštite vodnih i o vodi ovisnih ekosustava.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 135.652.415,00 HRK

Intenzitet potpore: Maksimalna  stopa  sufinanciranja  sredstvima  KF-a  (u odnosu na iznos  prihvatljivih izdataka) utvrđuje se na temelju financijskog jaza izračunatog u skladu s metodološkim smjernicama sadržanim u Vodiču za izradu analize troškova i koristi odnosno u skladu su s delegiranim aktima Komisije iz članka 61. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1303/2013. Stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova za projekt „Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Donja Dubrava“ iznosi 71,74%.

Prihvatljivi prijavitelj: Međimurske vode d.o.o.

Prihvatljive aktivnosti:
– mjere kojima se povećava priključenost stanovništva na javne sustave odvodnje izgradnjom javnog sustava odvodnje. Mjere uključuju izgradnju i rekonstrukciju gravitacijskih i tlačnih kolektora, crpnih stanica i retencijskih bazena te nabavu specijalnog kombiniranog vozila za čišćenje sustava odvodnje i specijalnog vozila za CCTV inspekciju;
– izgradnja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda uključujući polja za ozemljavanje mulja s uređaja;
– mjere nadzora građevinskih radova te promidžbe i vidljivosti projekta.

Projekt se provodi na području Međimurske županije konkretnije na području aglomeracije Donja Dubrava (naselja Oporovec, Cirkovljan, Draškovec, Hemuševec, Čukovec u gradu Prelogu, Donji Mihaljevec, općine Sveta Marija, Donji Vidovec, Donja Dubrava i Kotoriba).

Krajnji rok prijave: 31. prosinca 2017.g.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.