NAJAVA: Osnaživanje doprinosa OCD-a za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I (Otvoreni postupak/privremeni poziv)
  • Objavljeno:
  • 06.02.2017.

Natječaj u najavi
Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva, Natječaji u najavi
Država: Hrvatska
Tema/sektor: Demokratizacija i dobro upravljanje
Iznosi sredstava €: 3.600.000
Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Sindikati, Zadruge

Cilj: osnažiti doprinos civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane.

Specifični cilj:

- razvoj kapaciteta organizacija civilnog društva, osobito udruga i socijalnih partnera;

- jačanje civilnog i socijalnog dijaloga radi boljeg upravljanja;

- jačati kapacitete organizacija civilnog društva u provođenju građanskog odgoja i obrazovanja.

Prihvatljive aktivnosti: obuke, radionice, seminari, javne/stručne rasprave, osposobljavanje na radnom mjestu, programi mentorstva, istraživačke aktivnosti, podizanje javne svijesti, provedba programa građanskog odgoja i obrazovanja (koji uključuju teme vezane za uvođenje koncepta aktivnog građanstva, demokratskog odlučivanja, angažmana za opće dobro, zaštite ljudskih prava, razvoja socijalnih vještina, borbe protiv predrasuda i stereotipa, interkulturalnog dijaloga, poduzetničkih vještina, aktivnog uključivanja djece i mladih u aktivnosti za održivi razvoj).

Prihvatljivi prijavitelji:

- organizacije civilnog društva aktivne u području pružanja usluga od općeg interesa;

- javne ustanove;

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Indikativan iznos financijske omotnice: 27.000.000,00 HRK. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 500.000,00 HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 1.000.000,00 HRK.

Indikativni intenzitet potpore je 100%.

Indikativni datum objave natječaja je listopad 2017. godine. Indikativni datum objave rezultata je svibanj 2018. godine. Navedeni datumi isključivo su informativnoga karaktera te su navedeni u svrhu olakšavanja pretraživanja. Napominjemo da otvaranje natječaja može kasniti u odnosu na službeno objavljene indikativne najave.

Ukoliko su vam potrebne konzultantske usluge za ovaj natječaj javite se na info@eu-projekti.com.